Definice výrobce

Za výrobce nebo dovozce je podle české a EU legislativy považována každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která dováží a uvádí na trh v České republice baterie nebo akumulátory. Nezáleží přitom na množství nebo hmotnosti baterií, ani na tom, zda jsou baterie nebo akumulátory prodávány samostatně či jako součást elektrozařízení či dopravních prostředků.

Přehled povinností výrobců

Každý výrobce nebo dovozce, který uvádí v ČR na trh baterie nebo akumulátory, je především povinen:

  • zajistit řádné označení baterií,
  • dodržovat zákaz uvádění na trh nebo do oběhu přenosných baterií s obsahem rtuti (Hg) či kadmia (Cd),
  • být zaregistrován v Seznamu výrobců Ministerstva životního prostředí,
  • informovat řádným způsobem konečné uživatele baterií a svoje obchodní partnery,
  • zajistit zpětný odběr odběr aj.

Zákonných povinností výrobců je však mnohem více. Našim klientům a vážným zájemcům o spolupráci rádi pomůžeme zorientovat se v celé problematice.