EU nařízení o bateriích: Informace, které byste měli vědět

V loňském roce jsme vás informovali o schválení nového nařízení EU týkajícího se baterií a odpadních baterií (2023/1542), které nahrazuje předchozí směrnici o bateriích (2006/66/ES). Toto nařízení přináší nové definice a normy, ambiciózní požadavky s důrazem kladené zejména na environmentální kvalitu baterií. (Harmonogram nových pravidel a povinností EU o bateriích). Hlavním cílem je pak zajistit, aby se baterie po ukončení své životnosti staly snadno dostupným zdrojem sekundárních kritických surovin.

Během následujícího roku se budeme postupně věnovat klíčovým aspektům této problematiky. Poskytneme vám informace zaměřené na významné změny, vysvětlíme nové termíny, definice, povinnosti a pravidla. Rovněž budeme reagovat na vaše dotazy a pokusíme se vás informovat o vývoji dění v této oblasti.

A možná se teď ptáte: „Týká se mě to vůbec? Odkdy to začne platit? Změní se něco?“ Odpovědět si na tyto otázky je v tuto chvíli zcela zásadní. Pojďme se na ně postupně podívat.

Kterých výrobků a koho se nařízení týká?

Nařízení se vztahuje na všechny kategorie baterií, a to bez ohledu na jejich:

  • tvar,
  • objem,
  • hmotnost,
  • vzhled
  • materiálové a chemické složení.

Pozor! Důležité je zdůraznit, že nezáleží ani na jejich použití nebo účelu a je jedno, zda jsou zabudované do jiných výrobků, či jsou k nim pouze přiložené, nebo jsou prodávány samostatně.

Nařízení se týká všech hospodářských subjektů, které přijdou do styku s baterií, ať už jako výrobce nebo distributor, zplnomocněný zástupce, dovozce, prodejce nebo poskytovatel služeb plnění.

Na výjimku se nespoléhejte!

V žádném případě nečekejte na udělení výjimky v případě dovozu jednoho kusu nebo „menšího“ množství baterií! V novém nařízení nenajdete žádný váhový ani kusový limit.

Jediné baterie, na které se nařízení nevztahuje jsou baterie, které jsou určené pro vojenské, kosmické a jaderné účely.

Den D: 18. únor 2024

Nařízení vejde v účinnost již 18. února 2024. A jelikož je evropské nařízení, na rozdíl od evropské směrnice, právním aktem, nabytím účinnosti platí automaticky a jednotně ve všech zemích EU bez nutnosti transpozice do národní legislativy. Jinými slovy, jakmile nařízení vejde 18. února v účinnost, je automaticky nadřazeno všem národním zákonům (např. zákonu č. 542/2020 Sb., o VUŽ).

Stávající směrnici o bateriích (2006/66/ES) by potom mělo nařízení zcela nahradit od 18. srpna 2025 (dle článku 95).

Zajímavým faktem je, že v tento den, 18. února, také slavíme Mezinárodní den baterií.

Jaké mohou být důsledky nedodržení nových pravidel?

Může se stát, že v době, kdy nařízení vejde v účinnost, budou v prodeji baterie, které již nebudou splňovat nové požadavky. Co s nimi? Mohou být stále prodávány?

Naznačenou odpověď na tuto otázku můžeme nalézt v 11 odstavci preambule nového Nařízení:

…Baterie, které distributoři, včetně maloobchodníků, velkoobchodníků a prodejních divizí zhotovitelů, zařadili do zásob v Unii před datem použitelnosti relevantních požadavků tohoto nařízení, nemusí uvedené požadavky splňovat.

Jinými slovy, baterie, které již máte skladem, mohou být uvedeny do oběhu až do vyčerpání skladových zásob, a to i přesto, že nesplní požadavky dané nařízením.

Klíčové změny

Nové nařízení o bateriích zavádí některé zásadní změny ve srovnání se stávající směrnicí o bateriích, a tedy i platným zákonem o výrobcích s ukončenou životností. Vybrané klíčové novinky jsme sjednotili do grafického schématu a připojujeme jednouchý komentář ve formě tabulky pro úplnost. Jednotlivá témata a články budeme postupně představovat.

Přehled povinností
Článek 1Předmět a oblast působnosti se rozšiřuje pro nové kategorie baterií: přenosné, průmyslové, automobilové, elektromobily (EV), LMT.
Článek 3Nové definice, např. výrobce; hospodářský subjekt, přenosné baterie pro všeobecné použití, průmyslové baterie, baterie pro EV a další.
Článek 6Zpřísňuje omezení nebezpečných látek: Nadále platí omezení používání rtuti a kadmia v bateriích a zavádí omezení pro obsah olova u přenosných baterií.
Článek 7Uhlíková stopa.  Nařízení se kromě jiného zabývá snížením a nepříznivým dopadům na životní prostředí v jehož rámci se zohlední například uhlíková stopa při výrobě baterií.
Článek 8Minimální úroveň recyklovaného obsahu pro průmyslové baterie, baterie SLI a baterie EV – prohlášení a cíle.
Článek 9/10Nové požadavky týkající se výkonnosti a životnosti baterií.
Článek 11Konstrukce výrobků pro snadnou vyjímatelnost a vyměnitelnost baterií.
Článek 14Druhý život – přístup k informacím o systému správy baterií (BMS), dopad na klasifikaci odpadu.
Kapitola VIIZavádí povinnosti hospodářských subjektů, pokud jde o politiku náležité péče.
Článek 59/61Vyšší cíl sběru pro přenosné baterie a nastavení sběrných mechanismů pro průmysl, automobilový průmysl a elektromobily.
Článek 63Posouzení proveditelnosti a potenciální přínosy zavedení systémů zálohování baterií.
Článek 71Nové úrovně účinnosti recyklace a míry využití (příloha Xll). Stanovení metodiky pro výpočet a ověřování úrovně recyklační účinnosti a materiálového využití.
Článek 74/14/77Informace a označování: pas baterie, označování (chemie, životnost, kapacita nabíjení, sběr, nebezpečné látky (HS), bezpečnostní rizika), elektronická databáze, soubory dat druhé životnosti.

Další články