Dvě otázky pro ředitele odboru odpadů a cirkulární ekonomiky MŽP

Hostem prvního čísla našeho newsletteru je pan Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., pověřený řízením odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí.

Je známo, že jste se významně podílel v době českého předsednictví na úspěšném dotažení Nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu o bateriích do finální podoby. Která témata byla z hlediska dosažení nutného konsensu nejobtížnější?

Nařízení o bateriích bylo naším prioritním předpisem v agendě cirkulární ekonomiky. Úspěšné dokončení vyjednávání s Evropským parlamentem o nařízení o bateriích ze strany předsednictví České republiky lze hodnotit jako náš jednoznačný úspěch.

Pro finální dohodu bylo nutné najít kompromis s Evropským parlamentem v celé řadě oblastí. Z desítek technických jednání nakonec vykrystalizovaly zhruba následující klíčové okruhy, které se řešily až na posledním politickém trialogu v prosinci 2022:

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
pověřený řízením odboru cirkulární ekonomiky a odpadů
 • dvojí právní základ nařízení (životní prostředí, vnitřní trh),
 • harmonogram pro náběh nových povinností pro dotčené subjekty,
 • cíle recyklace pro jednotlivé skupiny baterií a ambicióznost těchto cílů, termíny dosažení těchto cílů,
 • cíle pro recyklovaný obsah a ambicióznost těchto cílů, termíny dosažení těchto cílů,
 • vyjímatelnost a opravitelnost baterií,
 • vymezení povinností náležité péče (due diligence) ve výrobě baterií,
 • nakládání s odpadními bateriemi,
 • barevné označování baterií,
 • nová metodika pro výpočet cílů a termín její aplikace,
 • export odpadních baterií mimo EU,
 • možnost zavedení zálohového systému pro baterie,
 • bateriový pas a jeho náležitosti.

Některá ustanovení týkající se baterií dle zákona č.542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, se nyní liší od textu Nařízení. Jakým způsobem a v jakém časovém horizontu budou oba právní předpisy uvedeny do souladu?

Je důležité uvést, že bylo přijato přímo účinné evropské nařízení. To má přednost před národní právní úpravou a povinnosti z něj vyplývající platí bez ohledu na národní právní úpravu. Bude zcela nepochybně potřeba adaptovat zákon o výrobcích s ukončenou životností v části k bateriím, aby byl v souladu s novým nařízením. Nemůže být jinak upravena povinnost v nařízení a jinak v zákoně o výrobcích s ukončenou životností. V současnosti analyzujeme, co vše bude nutné ze zákona vypustit případně upravit tak, aby bylo dosaženo souladu s novým nařízením. Předpokládáme, že v roce 2024 se zákon o výrobcích s ukončenou životností otevře.

Další články