Bezpečnost na prvním místě

Zacházení s novými nebo použitými bateriemi představuje určitá, byť poměrně nízká rizika. Proto doporučujeme dodržovat tato základní bezpečnostní pravidla:

  • skladovat použité baterie v suchu a v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla,
  • shromažďovat použité baterie v námi dodaných sběrných nádobách,
  • nikdy nevybalovat baterie z původních obalů,
  • v případě výskytu jakýchkoliv speciálních baterií prokonzultovat bezpečné skladování se zástupcem společnosti ECOBAT.

Informujte pracovníky

Je nutné zajistit, aby provozní pracovníci přicházející do styku s použitými bateriemi byli seznámeni s Bezpečnostními pravidly. Doporučujeme, aby tito pracovníci absolvovali též online e-learningový výukový program Battery Expert, který je zaměřený na bezpečný sběr a skladování baterií. Je zakončen krátkým testem, který jim i vám poskytne zpětnou vazbu, zda všemu správně porozuměli.